სასრულ წარმომქმნელიან თავისუფალ და პროექციული ალგებრებს, ეკვაციური კლასების უნიფიკაციის პრობლემების კვლევა. რევაზ გრიგოლია არის ალგებრული ლოგიკის გამოჩენილი სპეციალისტი. მან გადაჭრა n-ნიშნა ლუკასევიჩის ლოგიკების და მათი შესაბამისი ალგებრული მოდელების, MVn ალგებრების აქსიომატიზაციის პრობლემა. რევაზ გრიგოლია ა. დინოლასთან და სხვებთან ერთად არის თავისუფალი და პროექციული MV და MMV ალგებრების და მათი უნიფიკაციის პრობლემების კვლევებთან დაკავშირებული მრავალი ნაშრომის ავტორი. აღვნიშნოთ ბოლო ნაშრომი (თანაავტორები ა. დინოლა და ე.ტურუნენი) - მონოგრაფია. “Fuzzy Logic of Quasi-Truth: An Algebraic Treatment” (2016).

სამეცნიერო ინტერესები
  • კვლევითი ინტერესების სფერო: მათემატიკური ლოგიკა, ალგებრული ლოგიკა, მოდალური და ტემპორალური ლოგიკა, მრავალნიშნა ლოგიკა, ფაზილოგიკა