ჩემი კვლევის სფეროს წარმოადგენს ციფრული გამოსახულებების ანალიზი. კეძოდ, ციფრული გამოსახულებების სეგმენტაცია, ობიექტების გამოყოფა გამოსახულებაზე, გამოსახულებაზე გამოყოფილი ობიექტების ფორმის აღწერა და მათი კლასიფიკაცია, მონაცემთა ანალიზისთვის ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება;

ასევე კვლევის ინტერესს წარმოადგენს ცხოველების ქცევის რაოდენობრივი შეფასება.

სამეცნიერო ინტერესები
  • კომპიუტერული ხედვა
  • მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი
  • ბიოკიბერნეტიკა