ინსტიტუტები

ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

ინსტიტუტი 'ტექინფორმი'

ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

ინსტიტუტი 'ტალღა'

კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი

მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი

არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი

წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი

ვ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი

ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი

შპს ’ანალიზხელსაწყო’

კვანტური ფიზიკისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი