დაგვიკავშირდით
მოცემული სერვისის ფუნქციონირებას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უზრუნველყოფს სტუ-ს კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრი.
ქალაქი: (+995) 322 36 53 75
შიდა: 69 67 / 68 10
ელ.ფოსტა: nmc@gtu.ge
მისამართი: სტუ-ს მე-6 კორპ. ოთახი N: 306-დ