ფაკულტეტები

სამთო-გეოლოგიური

ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია

სატრანსპორტო სისტემები
და მექანიკის ინჟინერია

არქიტექტურა, ურბანისტიკა
და დიზაინი

სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები

ბიზნესტექნოლოგიები

საინჟინრო ეკონომიკა, მედიატექნოლოგიები და სოციალური მეცნიერებები

ინფორმატიკა და მართვის სისტემები

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

აგრარული მეცნიერებები და ბიოსისტემების ინჟინერინგი

მთის მდგრადი განვითარება