არჩილ ფრანგიშვილი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის, ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის წევრი; ევროპის მეცნიერებათა და ხელოვნების აკადემიის წევრი; ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი. საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული ინჟინერიის, მასშტაბური სისტემებისა და მოდელირების, მართვის თეორიის და რისკების მართვის დარგის სპეციალისტი. ავტორი 320 სამეცნიერო პუბლიკაციისაა, მათ შორის ოცი მონოგრაფია და თერთმეტი სახელმძღვანელო. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია ოცზე მეტი სადოქტორო და საკანდიდატო ნაშრომი. 


Academician of the Georgian National Academy of Sciences, Full Member of the Georgian Engineering Academy, International Engineering Academy, International Academy of Informatics Technology and European Academy of Science and Art, Doctor of Technical Sciences, Professor, President of Georgian Engineering Academy. A Specialist in the field of Informatics Technology and Computer Engineering, Modeling and Control Theory of Complex Systems, Risk Management, author of 320 scientific publications, including twenty monographs and eleven textbooks. He has supervised more than twenty PhD and Post-graduate theses.


სამეცნიერო ინტერესები
  • ანალიტიკური და იმიტაციური მოდელირება
  • ნეიროქსელები და გენეტიკური ალგორითმები
  • პეტრის ქსელები
  • კომპიუტერული სისტემები, კომპიუტერული ქსელები, კლასტერული სისტემები და გრიდ სისტემები
  • ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემები