სამეცნიერო ინტერესები
  • სიმეტრიული და ასიმეტრიული კრიპტოგრაფიული კრიპტოსისტემებისათვის საიდუმლო გასაღებების მაფორმირებელი ალგორითმების დამუშავება