ივანე მაკასარაშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • კომპიუტერული სისტემების მართვის ავტომატიზაციის საკითხები სერვისის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.
  • ქსელური ოპერაციული სისტემები, მონიტორინგი, უსაფრთხოება, ეფექტურობის გაუმჯობესება.
  • კომპიუტერული ქსელები, მოდელირება, ეფექტურობის შემოწმება.
  • ვირტუალური რეალობა თანამედროვე სამყაროში და მისი როლი სასწავლო/სამეცნიერო სფეროში.
  • კომპიუტერული გრაფიკა, ავტომატური მოდელირების მეთოდები, ფოტოგრამეტრია, point cloud სისტემები.