ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დოქტორანტი. კვლევის სფერო - ფინანსური პორტფელის ოპტიმიზაცია. ინტერესთა სფეროები: ალბათობის თეორია, მათემატიკური სტატისტიკა, სტოქასტური ანალიზი.

სამეცნიერო ინტერესები
  • სტოქასტური ანალიზი
  • მათემატიკური ფინანსები (წარმოებული ფასიანი ქაღალდების ფასდადება)