ზურაბ მოდებაძე
ზურაბ მოდებაძე

Zurab Modebadze - Ph.D. in Physics and Mathematics, has more than 37 years of scientific experience. In 1987-1996 he was senior researcher at the laboratory of information technologies in Joint institute for Nuclear Research (JINR). He was co-author of heterogeneous computer LAN software which was created in JINR. Particularly, systemic programs created by him was used for testing, monitoring and analyzing for functioning of above mentioned network. In 1996 in the institute of Physics of High Energy (TSU) was installed satellite antenna (with the support of NATO/INTASS).

ზურაბ მოდებაძე, არის ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აქვს სამეცნიერო საქმიანობის 37 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება. 1987-1996 წლებში იყო ქ. დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი და იქ შექმნილი ჰეტეროგენული კომპიუტერული გამოთვლითი ლოკალური ქსელის პროგრამული უზრუნველყოფის თანაავტორი. კერძოდ, მის მიერ შექმნილი სისტემური პროგრამებით ხდებოდა აღნიშნული ქსელის ფუნქციონირების ტესტირება, მონიტორინგი და ანალიზი. აგრეთვე, მისი შექმნილი პროგრამული საშუალებები გამოიყენებოდა იქვე შემუშავებული ქსელური დაფის პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრთა გაწყობისა და გამართვისთვის. 1996 წელს თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში დაიდგა (NATO/INTASS-ის დაფინანსებით) სატელიტური ანტენა, რომლითაც საქართველოს უნივერსიტეტები და მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტები ჩაერთვნენ ინტერნეტ სივრცეში. ამ საქმეში აქტიურად მონაწილეობდა ზ. მოდებაძე და 1996-2006 წლებში იყო თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში არსებული სატელიტური კავშირის ქსელის, აპარატურისა და სერვერების ადმინისტრატორი. ზ. მოდებაძე დღესაც აქტიურად თანამშრომლობს CERN-ისა და JINR-ის სამეცნიერო საზოგადოებასთან. ამასთანავე, ის არის მრავალი სამეცნიერო პროექტისა და კონფერენციის მონაწილე. 2016-2018 წწ. მიმდინარე პროექტის კვლევითი თემატიკის მიმართულებით მონაწილეობდა H2020 ევროკომისიის სამეცნიერო პროექტში ნომრით-675121, სახელწოდებით VI-SEEM. ზ. მოდებაძე არის 33-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მოხსენებების ავტორი და თანაავტორი.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ბადური და ღრუბლოვანი ტექნოლოგია
  • დიდ მონაცემთა შენახვა და დამუშავება