ზურაბ მოდებაძე, 

პროფესორი - ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი;

ზურაბ მოდებაძე, არის ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აქვს სამეცნიერო საქმიანობის 39 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება. 1987-1996 წლებში იყო ქ. დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი და იქ შექმნილი ჰეტეროგენული კომპიუტერული გამოთვლითი ლოკალური ქსელის პროგრამული უზრუნველყოფის თანაავტორი. 1996 წელს თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში დაიდგა (NATO/INTASS-ის დაფინანსებით) სატელიტური ანტენა, რომლითაც საქართველოს უნივერსიტეტები და მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტები ჩაერთვნენ ინტერნეტ სივრცეში. ამ საქმეში აქტიურად მონაწილეობდა ზ. მოდებაძე და 1996-2006 წლებში იყო თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში არსებული სატელიტური კავშირის ქსელის, აპარატურისა და სერვერების ადმინისტრატორი. ზ. მოდებაძე დღესაც აქტიურად თანამშრომლობს CERN-ისა და JINR-ის სამეცნიერო საზოგადოებასთან. 2016-2018 წწ. მიმდინარე პროექტის კვლევითი თემატიკის მიმართულებით მონაწილეობდა H2020 ევროკომისიის სამეცნიერო პროექტში ნომრით-675121, სახელწოდებით VI-SEEM. ზ. მოდებაძე არის 34-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მოხსენებების ავტორი და თანაავტორი.

Zurab Modebadze,

Professor - Faculty of Informatics and Management Systems, Department of Information Technologies;

Zurab Modebadze - Ph.D. in Physics and Mathematics, has more than 39 years of scientific experience. In 1987-1996 he was senior researcher at the laboratory of information technologies in Joint institute for Nuclear Research (JINR). He was co-author of heterogeneous computer LAN software which was created in JINR. Particularly, systemic programs created by him was used for testing, monitoring and analyzing for functioning of above mentioned network. In 1996 in the institute of Physics of High Energy (TSU) was installed satellite antenna (with the support of NATO/INTASS).


სამეცნიერო ინტერესები
  • ბადური და ღრუბლოვანი ტექნოლოგია
  • დიდ მონაცემთა შენახვა და დამუშავება