ჟუჟუნა გოგიაშვილი

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორიწლების განმავლობაში ვკითხულობდი ლექციებს ბაკალავრიატში შემდეგ საგნებში: ფიზიკური პროცესების მათ მოდელირება, კომპიუტერული მოდელირება ფიზიკაში, ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში, მოკროპტოცესორული სისტემების აექიტექტურა, ელექტრონიკა, წრედები და სიგნალები, ციფრული სიგნალების დამუშავება, გადამრთველი სქემების თეორია.

 მაგისტრატურაში: ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სპეციალური კომპიუტერული პრაქტიკუმი, კომპიუტერული ტექნოლოგიები ბიზნესში, ინფორმატიკის სწავლების მეთოდიკა, დარგში მათ. მოდელირება, საინჟინრო და ფიზიკური ამოცანების ამოხსნა კომპიუტერზე. ვატარებდი ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობებს, ვხელმძღვანელობდი სადიპლომო და საკურსო შრომების შესრულებას, სკოლაში სტუდენტთა პედაგოგიურ პრაქტიკას ინფორმატიკაში.

 

ვეწეოდი სამეცნიერო და მეთოდურ მუშაობას, გამოქვეყნებული მაქვს 67 პუბლიკაცია, აქედან 48 მეცნიერულია, 2 მნიშვნელოვანი მონოგრაფია, ხოლო 17 თანაავტორობით სასწავლო მეთოდური ხასიათისაა და ემსახურება სასწავლო პროცესის მეთოდურ უზრუნველყოფას.


სამეცნიერო ინტერესები
  • ფართო მეცნიერული ინტერესებით საომედოობოს მათემატიკური თეორიის. ხელოვნური ნეირონული ქსელების, ფიზიკურ მოვლენათა კომპიუტერული მოდელირების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, საინჟინრო ეთიკისა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროებში..