სამეცნიერო ინტერესები
  • გამოყენებითი ელექტროდინამიკა
  • ბიოელექტრომაგნეტიზმი
  • ელექტროდინამიკის ამოცანების კომპიუტერული მოდელირება
  • რიცხვითი მეთოდები ელექტროდინამიკაში (FDTD, MAS, etc.)
  • EM გამოსხივების ზემოქმედება ბიოლოგიურ ობიექტზე
  • ანტენების თეორია
  • ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია