მყავს 2 შვილი და 2 შვილიშვილი

სამეცნიერო ინტერესები
  • ფაზი ლოგიკა, ინფორმატიკა, მართვის სისტემები, გამოთვლითი მათემატიკა