ალექსანდრე ჯიშიაშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • ნანო–ტექნოლოგიები
  • ნანო–სენსორები
  • ნანო-ელექტრონიკა
  • TEM-კვლევები