საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, აკადემიური დოქტორი. ჩემი სამეცნიერო კვლევების მიმართულებებია: ექსპერტული სისტემები; ციფრული განათლება; ოპერაციების კვლევის საკითხები. ვკითხულობ ლექციებს დისციპლინებში: მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და MySQL-ის ბაზაზე); შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათ გამოყენებაში; Введение в базы данных и приложения; базы данных.

საერთაშორისო კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 2019-2023 წ.წ.

სხვადასხვა წლებში გრანტების და პროექტების  შემსრულებელი. 2014 წლიდან დღემდე საერთაშორისო კონფერენციების და სიმპოზიუმების მონაწილე. საერთაშორისო კონკურსის ვერცხლის მედალის მფლობელი. საერთაშორისო კოლექტიური მონოგრაფიების მონაწილე.


Associate Professor of the Department of Information Technologies of the Faculty of Informatics and Control Systems of the Georgian Technical University, academic doctor. The directions of my scientific research are Expert systems; Digital education; Operations Research. I give lectures in the following disciplines: Database design (based on SQL-server and MySQL); Introduction to databases and their use; Introduction to databases and applications; databases.

 

Member of the organizing committee of international conferences 2019-2023.

The executor of grants and projects in different years. Participated in international conferences and symposiums since 2014. Winner of the silver medal in the international competition. Participant in international collective monographs.


სამეცნიერო ინტერესები
  • დისტანციური სწავლება და კომპიუტერული პედაგოგიკა; ვიზუალების მეთოდებისა და ალგორითმების შემუშავება კომპიუტერული სწავლებისათვის; დისტანციური სწავლების მეთოდების შემუშავება; საინფორმაციო სისტემები.