მიხეილ რამაზაშვილი

მიხეილ რამაზაშვილი არის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, საქართველოსა და საერ­თაშორისო საინჟინრო აკადემიათა მრჩეველი. სატელეკომუნიკაციო და მულტიმედია სისტემების განოფილების უფროსი. აკადემიური საბჭოს წევრი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული კავშირის თავჯდომარე.

Mikheil Ramazashvili is an academic doctor of information technologies, professor, adviser of Georgian and international engineering academies. Head of Telecommunication and Multimedia Systems Department. Member of the Academic Council. Chairman of the Professional Union of Technical University of Georgia.

სამეცნიერო ინტერესები
  • კვლევითი ინტერესები: ინფორმაციული სისტემები,სიღრმისეული სწავლება, საიმედოობის მათემატიკური თეორია,კლასტერიზაცია და ვიზუალიზაცია, ხელოვნური ნეირონული ქსლები, კომპიუტერული სისტემები, კომპიუტერული ქსელები, კლასტერული სისტემები, უსაფრთხოების სისტემები, პროფესიონალური აუდიო სისტემები