გურამ დონაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი


პირველი შედეგები მივიღე არააბელურ ჰომოლოგიურ ალგებრაში ნ. ინასარიძესთან ერთად. ჩვენ

განვაზოგადეთ ჰოპფის ფორმულები ნილიზაციის ფუნქტორებისთვის არააბელური ჭარმოებული

ფუნქტორების გამოყენებით. მოგვიანებით მოვახდინე კომუტაციური და ჰომოლოგიური ალგებრის

მეთოდების კომბინაცია და შევისწავლე გაუსის რგოლების ზუსტი გლობალური განზომილება.

ვ.ტომასთან ერთად დავამტკიცე რომ გაუსის რგოლების ზუსტი გლობალური განზომილება შეიძლება

იყოს 0, 1 ან უსასრულობა. ამჯერად ვმუშაობ შურისა და ბერის თეორემის განზოგადოებებზე.


კვლევითი ინტერესები: ჰომოლოგიური ალგებრა, კომუტაციური ალგებრა, ჯგუფთა თეორია

სამეცნიერო ინტერესები
  • ჰომოლოგიური ალგებრა; კომუტაციური ალგებრა; ჯგუფთა თეორია