ბიოგრაფია

   მანანა არეშიძემ დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიის ფაკულტეტი. სწავლობდა ქ. მოსკოვში კარპოვის სახ. საკავშირო სამეცნიერო-კვლევით ფიზიკა-ქიმიის ინსტიტუტში. ამავე ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე "საკონტაქტო ზედაპირების ზემოქმედების კვლევა სფეროლიტების ზრდის ხაზოვან სიჩქარეზე თხელ პოლიმერულ ფენებში ". წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტში, საკავშირო საავიაციო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თბილისის ფილიალში, სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ ცენტრში "დელტა", ანიზოტროპული პოლიმერული ნივთიერებების სტრუქტურის კვლევისა და მათი თვისებების შესწავლის საკითხებზე. ამჟამად მუშაობს სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ. ჭავჭანიძის სახ. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ- თანამშრომლად.

   სამეცნიერო სტატიები -31; კონფერენციები, სიმპოზიუმები - 8; საავტორო მოწმობები (პატენტები)-10. მიღებული აქვს მოწმობა N 30060 საკავშირო სახალხო მეურნეობის გამოფენაზე - გამომგონებლის ბრინჯაოს მედალი 4/YII-78წ.

Biography

Manana Areshidze graduated Georgian Technical Institute, Faculty of Chemistry in 1964. In 1968-1971 she studied in Scientific Research Institute of Physical Chemistry(USSR) at post-graduate course, Moscow and defended her thesis in 1973. She became candidate of chemistry. For many years Areshidze was working in Institute of Cybernetic, in the branch of Automatic Systems Scientific-Research Institute-SKHIVI, then-in the State Military Scientific and Technical Center-MSTC DELTA. She researched structure and properties of anisotropic  polymers.

Research articles -31; Conferencies, sympozia - 8; Patents -10

At present she works in Georgian Technical University, the Institute of Cybernetic, in optical-chemical research laboratory as senior staff scientist.

სამეცნიერო ინტერესები
  • პოლიმერების მექანიკური, ოპტიკური, მაგნიტური, ელექტრული თვისებები.