1982 წელს დავიცავი დიპლომი თხევადი კრისტალების ოპტიკის თემაზე კიბერნეტიკის ინსტიტუტში. დღემდე ვიკვლევ თხევადი კრისტალების ოპტიკას, ელექტრო- და ფოტოოპტიკას. ვარ კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ოპტიკურად მართვადი ანიზოტროპული სისტემების განყოილების უფროსი.

სამეცნიერო ინტერესები
  • Optics of Liquid Crystals