ჩემი კვლევის სფეროებია: შემთხვევით პროცესთა პროგნოზირების საკითხები, ალბათურ –სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება ციფრულ გამოსახულებათა სეგმენტაციის ამოცანებში და ალბათურ –სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება ბიოსამედიცინო კვლევებში

სამეცნიერო ინტერესები
  • ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა და მათი გამოყენებები