გიორგი ბოლოთაშვილი

ჩემი მეცნიერული მოღვაწეობა ძირითადად დაკავშირებულია NPსირთულის ამოცანების კვლევებთან. კერძოდ NP სირთულის წრფივი გადაადგილებების ამოცანა მინდა დავიყვანო წრივი პროგრამირების ამოცანაზე. აღნიშნული მიმართულებით კვლევები დაკავშირენულია დიდ სიძნელეებთან, ჯერჯერობით ვერავინ ვერ შეძლო NPსირთულის რომელიმე ამოცანისათვის შესაბამისი მრავალწახნაგას აგება. ამ მიმართულებით მიღებული მაქვს მნიშვნელოვანი შედეგები, რაც ამტკიცებს ტოლობას NP=P. ჩემი შედეგების დაახლოებით 80 % მაქვს გამოსაქვეყნებელი.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ვმუშაობ NP სირთულის წრფივი გადაადგილებების ამოცანაზე. ვფიქრობ ეს ამოცანა ამოვხსენი პოლინომიალური ალგორითმის საშუალებით. საიდანაც გამომდინარეობს, რომ NP=P. ასევე დიდი გამოცდილება მაქვს პრაქტიკული ამოცანებისათვის მათემატიკური მოდელებისის კვლევის, შესაბამისი მათემატიკური ამოცანების ამოხსნისნის და ალგორითმის აგების.