ჩემი კვლევის სფეროა: ჯერად ტრიგონომეტრიულ და ორთოგონალურ მწკრივთა კრებადობის საკითხები და მათი გამოყენებები

სამეცნიერო ინტერესები
  • ორთოგონალურ მწკრივთა თეორია და გამოყენებები; ალბათობის თეორია