ზურაბი ალიმბარაშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • მოდელირება, გადაწყვეტილების მიღება, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, სახეთა გამოცნობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროგრამირება