ზაირა ბერიკიშვილი

ზაირა ბერიკიშვილი მეცნიერ თანამშრომელი. სტოქასტური ანალიზისა და მათემატიკური მოდელირების მეთოდები ხელოვნური ინტელექტის პრობლემების კვლევებში.

ჯგუფი, რომელშიც მე ვმუშაობ იკვლევს ხელოვნური ინტელექტის ფუნდამენტურ პრობლემებს. აგრეთვე მუშაობს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებითი სისტემების შექმნაზე; ინტერესების სფეროს შეადგენს: სემანტიკური ინფორმაციის რაოდენობრივი შეფასების მეთოდები; ინდუქციური ლოგიკის საბაზისო ოპერატორი და ინდუქციური გამოყვანის პროცესორი; ამ პროცესორის ბაზაზე ისეთი აქტუალური პრაქტიკული ამოცანების ამოხსნა, რომლებიც დაკავშირებულია სწრაფად მიმდინარე პროცესების მართვასთან და, საერთოდ, დროის რეალურ მასშტაბში მუშაობასთან. ინტერესების სფეროს მიეკუთვნება აგრეთვე ისეთი კიბერნეტიკული მოწყობილობები, როგორიცაა ინტელექტუალური მიმყოლი სისტემები; უპილოტო ნავიგაციის სისტემები, ჩაის ფოთლის შერჩევით საკრეფი რობოტული სისტემები.

სამეცნიერო ინტერესები
  • სახეთა ამოცნობის სტატისტიკური ალგორითმები; ხელოვნური ინტელექტის პრობლემების კვლევა და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებითი ამოცანები