ირაკლი ჯავახიშვილი

ჩვენი სამუშაოს ძირითადი მიმართულება არის სწავლების მეთოდების გაუმჯობესება და მათი გამოყენება სახეთა გამომცნობი სისტემებისათვის.კონკრეტულად გაკეთებული გვაქვს სამუშაო,რომელიც ეხება ადამიანი-ოპერატორის მდგომარეობის დიაგნოსტიკისათვის.განხილული იყო ორი მდგომარეობა: ფხიზელი და მთვლემარე.აღნიშნულ სამუშაოში კლასიფიკატორის სწავლებისათვის გამოვიყენეთ ჩვენს მიერ მოდიფიცირებული სტოქასტიური აპროქსიმაციის მეთოდი.ამჟამა ჩვენი კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ნეირონულ ქსელებზე სწავლებად სისტემებს-კერძოდ სამ ფენიანი ნეირონული ქსელები.სამ ფენიანი ნეირონული ქსელების გამოყენება მაშინ,როდესაც ორ ფენიან ნეირონული ქსელების საშუალებით ვერ ხერხდება სასწავლო მიმდევრობის წრფივად გაყოფა.

სამეცნიერო ინტერესები
  • სურვილი მაქვს გამოვიკვლიო სწავლებადი სისტემები, რომლებიც ინებიან აგებული სამ ფენიან ნეირონულ ქსელებზე.