ირაკლი ავალიშვილი

1) ძირითადი იდეაა ის, რომ " მათემატიკური ფუნქციით, კერძოდ გრაფთა გაფართოების ფუნქციით,შემოკლებით (გგფ), რომელსაც სხვანაირად იერარქიული ფუნქციაც” ეწოდება, შეიძლება აღიწეროს ყველანაირი სისტემა, იქნება ეს ბიოლოგიური,ქიმიური, ფიზიკური, კიბერნეტიკული და ა.შ., თუ ამ სისტემებს განვიხილავთ, როგორც მათი შემადგენელი ობიექტებისა(გრაფის წვეროები) და მათ შორის კავშირების(გრაფის ისრები) ერთობლიობას. ეს აღწერა შეიძლება გავრცელდეს თვით მათემატიკურ  ობიექტებზეც კი, რაც ნაჩვენებია ნატურალურ რიცხვებზე(გრაფის წვეროები), და მათი ურთიერთმიმართებების(გრაფის ისრები)-ანუ ტრანზიტულ გრაფზე,  გრაფთა გაფართოების ფუნქციის მოქმედებით, როდესაც ასეთი გაფართოების შედეგად მიიღება რაციონალური რიცხვების ამსახველი გრაფი.ეს შედეგი იმიტომ მივიღეთ, რომ ნატურალური რიცხვებისთვის , რაციონალური რიცხვები, იერარქიულად უფრო მაღალი დონეა. ანუ ნატურალური რიცხვები მატროშკასავით შედის რაციონალური რიცხვების სიმრავლეში.ამრიგად, გრაფთა გაფართოების ფუნქცია არის ფუნდამენტალური მეცნიერული დარგების აღმწერი და მათი ერთ საერთო მეცნიერებაში გამაერთიანებელი ერთი(შესაძლებელია, ერთადერთიც კი) მათემატიკური ფუნქცია”.ამაზონზე იყიდება წიგნი ფუნდამენტური მეცნიერების მთავარ საკითხზე:

https://www.amazon.com/Apply-Graph-Extension-Function-Nature/dp/6134990442

სამეცნიერო ინტერესები
  • 1.ძირითადი იდეაა ის, რომ " მათემატიკური ფუნქციით, კერძოდ გრაფთა გაფართოების ფუნქციით, რომელსაც სხვანაირად გრაფთა გაფართოების იერარქიული ფუნქციაც” ეწოდება, შეიძლება აღიწეროს ყველანაირი ისტემა, იქნება ეს ბიოლოგიური,ქიმიური, ფიზიკური, კიბერნეტიკული და a.შ..ანუ ჩვენი მიზანია ავღწეროთ ყველანაირი სისიტემა სადაც არის იერარქია, თვით მათემატიკაშიც კი, რაც ჩვენ ვაჩვენეთ მარტივ მაგალითზე ბოლო სტატიებში.2.ჩვენი მიზანია სიცოცხლის ძირითადი მახასიათებლებს შორის მიმართებების მათემატიკური აღწერა .