თეიმურაზ გოგოლაძე

თეიმურაზ გოგოლაძე - მეცნიერი თანამშრომელი ნანოტექნოლოგიები

   ჩემი კვლევის მიმართულებას შეადგენს    ნანოსტრუქტურულ მასალებში ფოტოელექ-ტრონული პროცესების  შესწავლა ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსის (EPR) სპექტროსკოპიის გამოყენებით. ტიტანის დიოქსიდის ფოტოკატალიზური თვისებები  სინათლის სპექტრის ხილულ უბნისათვის არის შეზღუდული მისი ელექტრონული გადასვლების აგრძალული ზონის სიგანის გამო. იქმნება TiO2– ზე დაფუძნებული ახალი მასალები, რომლებიც დამაკმაყოფილებელი უნდა იყოს, როგორც წარმოების სიმარტივისა და ხელმისაწვდომობის, ასევე მიღებული ფოტოკატალიზური მახასიათებლების თვალსაზრისით. ამიტომ აუცილებელია  ნანოსტრუქტურული TiO2- ის  ფოტოინდუცირებული  რეაქციების წარმოქმნის მახასიათებლების შესწავლა, რომლებიც, როგორც წესი, პარამაგნიტურია.  TiO2– ში ფოტოინდუქციური პროცესების შესასწავლად ერთ – ერთი ყველაზე ინფორმატიული მეთოდია ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსის (EPR) სპექტროსკოპია. 


სამეცნიერო ინტერესები
  • ბიოფიზიკა
  • ნანოტექნოლოგიები