1993 წელს დავამთვრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი წარჩინებით. ვმუშაობ ჩემი ვიწრო სპეციალობით – დაბალი ტემპერატურების ფიზიკა – მაღალტემპერატურული ზეგამტარები. კვლევის საგანია ბისმუტის ბაზაზე სინთეზირებული პეროვსკიტები, მათი ელექტროფიზიკური თვისებების გაუმჯობესება, ფაზწარმოქმნის გაუმჯობესება და დაჩქარება. გარდა ამისა, კვლევის სფერო ჩვენმა ჯგუფმა გააფართოვა თერმოელექტრული მასალების შესწავლით.

კიბერნეტიკის ინსტიტუტში სამეცნიეროს გარდა მიჭირავს ადმინისტრაციული თანამდებობა – სწავლული მდივანი.

In 1993 I graduated Tbilisi State University, Faculty of Physics. I work in my sphere of studies - Low Temperature Physics - High Temperature Superconductivity. In particular, our group investigates Bismuth based perovskite superconductors - improving their electrophysical properties, acceleration of HTS phase formation. Besides, our group expanded the investigation sphere by starting of new topic - thermoelectric materials.

Besides scientific position, I have at my institute of cybernetics the administrative position - Scientific Secretary as well.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ზეგამტარობა
  • მყარი ტანის ფიზიკა
  • თერმოელექტრობა