საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. ამავე ინსტიტუტის გამოთვლითი ტექნიკის ელემენტებისა და ნანომასალების განყოფილების სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფის - "ბიოსამედიცინო დანიშნულების მაგნიტური ნანოსითხეები" - წევრი. აღნიშნული სამეცნიერო ჯგუფის კვლევის საგანს წარმოადგენს მაგნიტური ნანოსუსპენზიების სინთეზი, მათი შემდგომი მოდიფიცირება სხვადასხვა სახის ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებებით (მცირე ორანული მოლეკულები, პოლიმერები) და მიღებული ნანოკომპოზიტური მასალების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების, ასევე ფარმაკოკინეტიკური და ბიოსამედიცინო კვლევები, კერძოდ: მაგნიტური ნანოსითხეების " in vitro" ბაქტერიციდული და " in vivo" კანცეროთერაპიული ეფექტების შესწავლა.

კვლევის ერთ-ერთ მიზანია მაგნიტური ნანონაწილაკების შემცველი ნანოსითხეების ქიმიური თანადალექვის ტექნოლოგიის ოპტიმიზება და ბიოსამედიცინო დანიშნულების, საჭირო ფიზიკურ-ქიმიური და ფარმაკოკინეტიკური მახასიათებლების მქონე, აღწარმოებადი მაგნიტური ნანოსითხეების მიღება. ასევე ხორციელდება საწყისი კვლევები ფუნქციონალური მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზისა და მათ მეშვეობით სამკურნალო პრეპარატების ორგანიზმში მიზანმიმართული მიწოდების კუთხით.


კვლევის ინტერესები: ნანოტექნოლოგია, მაგნიტური ნანოსითხეები, ბიომასალები, ტერანოსტიკა, ნახევარგამტარი და ზეგამტარული მასალები, გრაფიტის ოქსიდი (გრაფენი)


სამეცნიერო ინტერესები
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია და ნანო-ტექნოლოგიები, მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები (სამედიცინო ბიოტექნოლოგია).