სტუ ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის თერმო და ფოტოქრომული სტრუქტურების ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი. ამავე ინსტიტუტის ნანოკომპოზიტების ლაბორატორიის სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფის - "ბიოსამედიცინო დანიშნულების მაგნიტური ნანოსითხეები" - წევრი. მისი კვლევა ფოკუსირებულია საინჟინრო ფიზიკაზე, კონკრეტულად ბიოსამედიცინო დანიშნულების მაგნიტური ნანონაწილაკების სინთეზზე, ორგანულ-არაორგანული და არაორგანული ნანოკომპოზიტური მასალების მიღებაზე. სამეცნიერო კვლევები მიმართულია მაგნიტური ნანონაწილაკების საფუძველზე სხვადასხვა მოწინავე მასალების შექმნაზე ისეთი ამოცანებისთვის, როგორიცაა წამლების მიზანმიმართული მიწოდება, დიაგნოსტირება, კანცეროთერაპია და სხვ. მსგავსი ტიპის მასალებს აქვს პოტენციალი, მოახდინოს რევოლუციური გარღვევა როგორც ნანოტექნოლოგიაში ასევე, ასევე ბიოსამედიცინო დიაგნოსტიკასა და თერაპიაში.


კვლევის ინტერესები: ნანოტექნოლოგია, მაგნიტური ნანოსითხეები, ბიომასალები, ტერანოსტიკა, ნახევარგამტარი და ზეგამტარული მასალები, გრაფიტის ოქსიდი (გრაფენი);


Chief Research Fellow at the Laboratory of Thermo and Photochromic Structures within the Vladimer Chavchanidze Institute of Cybernetics at the Georgian Technical University. Member of the scientific research group of the Nanocomposites laboratory of the same institute, "Magnetic nanofluids for biomedical purposes." His research focuses on engineering physics, specifically on the synthesis of magnetic nanoparticles for biomedical applications and the preparation of organic-inorganic and inorganic nanocomposite materials. Scientific research is focused on the creation of various advanced materials based on magnetic nanoparticles for such tasks as targeted drug delivery, diagnostics, cancer therapy, etc. Materials of this type have the potential to revolutionise both nanotechnology and biomedical diagnostics and therapy.


Research interests: Nanotechnology, magnetic nanofluids, biomaterials, theranostics, semiconductor and superconducting materials, graphite oxide (graphene).სამეცნიერო ინტერესები
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია და ნანო-ტექნოლოგიები, მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები (სამედიცინო ბიოტექნოლოგია).