სამეცნიერო ინტერესები
  • ოპტიკური გადასვლები; ბიოლოგიური ქსოვილის ოპტიკა და სპექტროსკოპია; ნანონაწილაკები; მარალტემპერატურული ზეგამტარობა;