სამეცნიერო ინტერესები: ფოტონიკა, ანიზოტროპიის ფოტოინდუცირება ორგანულ ნაერთებში, ოპტიკური გამოსახულების ფორმირების საკითხები, ფოტომგრძნობიარე მასალები.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ანიზოტროპიის ფოტოინდუცირება