თინათინ ლაფერაშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • ნახევარგამტარების ფიზიკა
  • მზის ელემენტები
  • ნანოტექნოლოგიები
  • კვანტური კავშირგაბმულობა