ოლეგ ნამიჩეიშვილი
ოლეგ ნამიჩეიშვილი

Oleg Namicheishvili is a doctor of technical sciences, a professor, a full member of the international and Georgian engineering academies, a member of the Academy of Natural Sciences of Georgia.

His scientific interests are: computational and electronic technology, artificial neural networks, deep learning, computer simulation of physical phenomena, mathematical theory of reliability.

At the Georgian Technical University, he conducts courses: introduction to the specialty of computer science, object-oriented programming, switching circuit theory, data structure, coding theory, etc.


ოლეგ ნამიჩეიშვილი არის ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოსა და საერ­თაშორისო საინჟინრო აკადემიათა ნამდვილი წევ­რი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერე­ბათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

მისი სამეცნიერო ინტერესების სფეროა ინფორმაციუ­ლი სისტემები, გამოთვლითი და ელექტრონული ტექნიკა, ხელოვნური ნეირონული ქსელები, ღრმა სწავლება, ფი­ზიკური მოვლენების კომპიუტერული მოდელირება, საიმე­დოობის მათემატიკური თეორია.

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იგი კითხულობს ისეთ საგნებს, როგორიც არის: ინფორმატიკის სპეციალობის შესავალი, ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება, გადამრთველი სქემების თეორია, მონაცემთა სტრუქტურები, კოდირების თეორია და სხვა.

სამეცნიერო ინტერესები
  • კვლევითი ინტერესები: ინფორმაციული სისტემები, გამოთვლითი და ელექტრონული ტექნიკა, ხელოვნური ნეირონული ქსლები, ფიზიკური მოვლენების კომპიუტერული მოდელირება, სიღრმისეული სწავლება, საიმედოობის მათემატიკური თეორია.