კვლევის სფერო: ფოტონიკა, ანიზოტროპიის ფოტოინდუცირება ორგანურ ნაერთებში, ოპტიკური გამოსახულების ფორმირების საკითხები, ფოტომგრძნობიარე მასალები.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ანიზოტროპიის ფოტოინდუცირება
  • ლუმინესცენცია