ლიანა შარაშიძე

მეცნიერი თანამშრომელი

დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი.  

1964 წლიდან ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ოპტიკურ-ქიმიურ კვლევათა  ლაბორატორიაში;

ჩემი სამეცნიერო ჯგუფი იკვლევს პოლიმერების ოპტიკას, ოპტიკური თვისებების წინასწარ დადგენილი გრადიენტის მქონე პოლიმერული მასალების შექმნის კანონზომიერებას და დამუშავებას.

 შემუშავებულია პოლიმერების ახალი სტრუქტურული მდგომარეობის - გრადიენტული ორიენტირებული მდგომარეობის (GOS) კონცეფცია. მოცემულია GOS- ის რაოდენობრივი პარამეტრები. შექმნილია ერთღერძიანი ორიენტაციული გაჭიმვის ახალი ტექნიკური გადაწყვეტის - მართვადი ზონური გრადიენტული გაჭიმვის მოწყობილობა, რომლის საშუალებით შეიძლება იზოტროპული ხაზოვანი პოლიმერის (პოლიმერული კომპოზიტის) გადაყვანა გომ-ში და შესაბამისად ფიზიკო-მექანიკური თვისებების გრადიენტის  შექმნა. შემუშავებულია ერთღერძიანი ზონური გრადიენტული გაჭიმვის მათემატიკური მოდელი.  

ძირითადი მიმართულებები

მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი

ქვე•მიმართულება: ქიმიური მეცნიერებანი

სამეცნიერო ინტერესები
  • პოლიმერების მექანიკური, ოპტიკური, მაგნიტური, ელექტრული თვისებები.